Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tác động của chi phí trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam

12/04/2022 05:00:33
Mã số: 160.2FiBa.21
 
Bài viết này nghiên cứu định lượng ảnh hưởng của các loại chi phí trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua khảo sát điều tra bảng hỏi đối với 296 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chướng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy chi phí trách nhiệm đối với cộng đồng và nhân sự nội bộ của doanh nghiệp có tác động đáng kể tích cực đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; trong khi chi phí trách nhiệm đối với khách hàng lại không tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đi sâu phân tích đánh giá thực trạng chi phí TNXH và đưa ra một số giải pháp đối với doanh nghiệp cũng như nhà nước và các cơ quan hữu quan nhằm thúc đẩy hoạt động TNXH, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng nước nhà.