Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Lê Thị Nhung - Nhân tố tác động đến công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam

12/04/2022 05:01:44
Mã số: 160.2FiBa.21
 
Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện trên mẫu gồm 182 quan sát với số liệu tài chính và phi tài chính thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam có cổ phiếu niêm yết trên hai Sở giao dịch chứng khoán trong giai đoạn 2014 - 2020. Thông qua việc áp dụng phương pháp ước lượng dữ liệu bảng tĩnh, kết hợp với kiểm định, lựa chọn mô hình, khắc phục khuyết tật của mô hình. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, khả năng sinh lời càng cao, sử dụng nhiều nợ vay, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tỷ lệ sở hữu nước ngoài lớn và sử dụng dịch vụ kiểm toán Big4 thì mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội càng cao. Kết quả bài viết cơ bản nhất quán với lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết đại diện, lý thuyết thông tin bất cân xứng và lý thuyết hợp pháp. Nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện mức độ minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát.