Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Nguyễn Thu Hương và Nguyễn Thị Thu Hương - Những yếu tố của thương hiệu trường đại học và sự ảnh hưởng tới bản sắc nhà trường: Nghiên cứu trường hợp Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS)

12/04/2022 05:03:53
Mã số: 160.3BMkt.31
 
Bài báo trước tiên tập trung vào lý thuyết về bản sắc xã hội và một số lý thuyết mở rộng có liên quan, từ đó xác lập được hướng tiếp cận nghiên cứu về bản sắc trường đại học cùng với mô hình nghiên cứu với 03 yếu tố tiền đề của thương hiệu nhà trường gồm Nhân cách, Tri thức và Uy tín là các biến độc lập có tác động tích cực tới Bản sắc nhà trường. Khảo sát và phân tích dữ liệu thu thập từ 111 người là cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Khoa Các khoa học liên ngành (VNU-SIS) đã khẳng định, cả 03 yếu tố này đều là tiền đề định hình cho bản sắc của Khoa. Tuy nhiên, chỉ có 02 yếu tố Nhân cách và Tri thức trong thương hiệu là có tác động có ý nghĩa thống kê tới Bản sắc của Khoa. Thêm vào đó, các thang đo cũng có nhiều sự thay đổi so với mô hình gốc theo chiều hội tụ vào yếu tố Tri thức thương hiệu với 05 biến quan sát là mục tiêu, khác biệt, lợi ích, giá trị, thực tế. Trong khi các yếu tố còn lại đều chỉ có 02 thang đo, như Cảm nhận thương hiệu (đo bằng sự ấm áp, sự thân thiện); Uy tín thương hiệu (đo bằng bề dạy lịch sử, uy tín của học viên); và biến phụ thuộc Bản sắc cũng chỉ được đo bằng 02 biến quan sát là đặc tính riêng và tạo phong cách. Nghiên cứu cũng khẳng định rằng, cảm nhận về bản sắc VNU-SIS của 89 sinh viên không có sự khác biệt với 22 cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa đã tham gia trả lời phiếu hỏi.