Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Nguyễn Hữu Cường và Phan Thị Vũ Mỵ - Mức độ tuân thủ công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng

12/04/2022 04:59:24
Mã số: 160.2FiBa.21
 
Bài viết đánh giá mức độ và các nhân tố ảnh hưng đến mức độ công bố thông tin (CBTT) bắt buộc trong báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết (CTĐCCNY) ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ CBTT trong CBTC giữa niên độ của các công ty này ở mức thấp. Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận được ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp (DN), mức độ sinh lời, đòn bẩy tài chính và chủ thể kiểm toán đến mức độ CBTT này. Từ đó, bài viết đề xuất một sốkiến nghị nhằm cải thiệnmức độ công bố thông tin này. Kết quả nghiên cứu này góp phần giúp các cơ quan quản lýrà soát vàhoàn thiện các quy định về CBTT trong BCTC giữa niên độ nhằm thúc đẩy sự minh bạch của của thị trường chứng khoán (TTCK).