Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Phạm Hùng Cường và Đồng Ngọc Trà My - Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

12/04/2022 05:03:03
Mã số: 160.2BMkt.21
 
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định, kiểm định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Quyết định lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chịu tác động bởi 3 nhân tố, bao gồm: (1) Ảnh hưởng của marketing; (2) Mật độ phân phối; (3) Ý thức trách nhiệm. Trong đó, Ý thức trách nhiệm là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới Quyết định lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất đối với Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm thúc đẩy hơn nữa việc lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng.