Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Nguyễn Quỳnh Trang - Kế toán quản trị với việc ra quyết định tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí Việt Nam: Các yếu tố ảnh hưởng và tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

12/04/2022 05:21:38
Mã số: 162.2BAcc.21
 
Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM)để tìm hiểucác yếu tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị (KTQT) với việc ra quyết định tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) cơ khí Việt Nam, đồng thời kiểm định mối liên hệ giữa việc áp dụng KTQT với việc ra quyết định và hiệu quả hoạt động của DN. Dựa trênkết quả phân tích 232 bảng hỏi thu thập được từ nhà qun trcác cấp, nhng người phụ trách công tác kếtoán và nhân viên kếtoán ca các DN thuộc Hiệp hội DN Cơ khí Việt Nam, chúng tôi đã đưa ra một số khuyến nghị để hoàn thiện KTQT với việc ra quyết định nhằm khai thác các nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các DN.