Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 163

Nguyễn Hữu Cường và Nguyễn Thị Giáng Tiên - Mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng

12/04/2022 05:57:55
Mã số: 163.2FiBa.22
 
Bài viết đánh giá mức độ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin (CBTT) phi tài chính (PTC) trong các báo cáo công ty của các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) niêm yết ở Việt Nam. Bài viết sử dụng mẫu nghiên cứu gồm toàn bộ các DNSX niêm yết ở Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 và xây dựng hệ thống chỉ mục thông tin phi tài chính gồm 60 chỉ mục để đo lường mức độ CBTT PTC của các đơn vị này qua các báo cáo công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ CBTT PTC của các doanh nghiệp (DN) này ở mức tương đối cao. Kết quả phân tích hồi quy cũngghi nhận được ảnh hưởng của quy mô DN, khả năng sinh lời và đòn bẩy tài chính đến mức độ CBTT PTC này. Dựa trên các kết quả này, bài viết đưa ra những hàm ý chính sách liên quan đến CBTT PTC của các DNSX niêm yếtđối với cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.