Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 163

Lê Hà Trang - Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Tiếp cận từ đánh giá của người nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội

12/04/2022 05:59:31
Mã số: 163.2FiBa.21
 
Nâng cao sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDNlà vấn đề cốt lõi của quản lý thuế của tất cả các quốc gia. Mụcđích của bài viết nhằm kiểm định, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp (DN), nghiên cứu điển hình tại chi cục thuế thành phố Hà Nội. Dữ liệu thu thập thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi từ 200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tác giả tiến hành đánh giá độ tin cậy qua hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tính hồi quy tuyến tính bội. Kết quả cho thấy có 4 nhân tố: chính sách pháp luật, công tác quản lý thuế, đặc điểm doanh nghiệp và ý thức nghĩa vụ thuế ảnh hưởng thuận chiều đến hành vi tuân thủ thuế TNDN. Nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa thực tiễn đối với cơquan quản lý thuế cũng như các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính của Nhà nước.