Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 163

Nguyễn Thị Nguyệt Dung - Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

12/04/2022 05:56:55
Mã số: 163.2FiBa.21
 
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố nội tại tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM dựa trên bộ dữ liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 481 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2012-2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cấu trúc tài chính và khả năng hoạt động có ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính và khả năng thanh toán có ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh. Trong các yếu tố được đưa vào mô hình nghiên cứu, cấu trúc tài chính là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất tới hiệu quả kinh doanh, yếu tố ảnh hưởng yếu nhất là khả năng thanh toán. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo đã đề xuất một số hàm ý trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh dưới góc độ sự ảnh hưởng của cấu trúc tài chính,rủi ro tài chính, khả năng thanh toán và khả năng hoạt độngcủa các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.