Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 163

Lê Quang Hiếu - Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thanh Hóa

12/04/2022 06:01:29
Mã số: 163.3OMIs.31
 
Bài viết đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động khởi nghiệp (KQHĐKN) của thanh niên trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu từ 258 phiếu khảo sát các chủ doanh nghiệp là thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn đã chỉ ra có 7 yếu tố có tác động dương đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp gồm: (1) năng lực khởi nghiệp, (2) năng lực quản trị kinh doanh, (3) sự tiếp cận các nguồn lực tài chính, (4) các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, (5) cơ hội tiếp cận thị trường, (6) văn hoá thúc đẩy khởi nghiệp và (7) khả năng tiếp cận các tổ chức đào tạo và khởi nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách để nâng cao kết quả khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.