Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 166

Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Bách Khoa - Nghiên cứu phát triển năng lực cạnh tranh marketing của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội

03/07/2022 13:37:15
Từ khóa:NLCT MKT tổng lực, NLCT MKT chiến lược, NLCT phát triển CL MKT, NLCT MKT động, NLCT giá trị khách hàng cảm nhận, Chuỗi STBL.
JEL Classifications: M31
Mã số: 166.2BMkt.21
Tổng lực luôn là vấn đề nghiên cứu vừa có tính căn bản, vừa có tính thời sự, cấp thiết. Nghiên cứu này được thực hiện với các chuỗi siêu thị bán lẻ (STBL) - một loại hình doanh nghiệp bán lẻ hiện đại (DNBLHĐ) phổ biến đại diện điển hình ở các đô thị lớn Việt thời gian qua. Với tệp mẫu được hình thành bằng phương pháp xác suất ngẫu nhiên từ 114/92 SBUs của 126 chuỗi STBL điển hình với quy mô đáp viên 484 nhà quản trị marketing (MKT) các cấp, 295 khách hàng NTDCC, nghiên cứu này đã chỉ ra 4 thành phần chủ yếu có tác động trực tiếp có ý nghĩa thống kê và đồng biến theo thứ tự gồm: năng lực cạnh tranh (NLCT) MKT chiến lược, NLCT phát triển CL MKT, NLCT MKT động và NLCT giá trị khách hàng cảm nhận… Trên cơ sở phân tích thống kê mô tả các thành phần mô hình đưa ra một số hàm ý quản trị với các DN chuỗi STBL trên địa bàn Hà Nội.