Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 166

Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Nhật Minh - Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên

03/07/2022 13:40:51
Từ khóa:Động lực, nhân viên, phân tích nhân tố, VNPT, Tây Nguyên.
JEL Classifications:C12, M50, M12, M54
Mã số: 166.1HRMg.11
 
Bài viết nghiên cứu những nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên. Dựa trên các lý thuyết về động lực, mô hình các nhân tố tác động đến động lực của Kovach và một số nghiên cứu trước kết hợp với nghiên cứu định tính, nghiên cứu này đã đề xuất mô hình và thang đo các nhân tố tác động đến động lực của nhân viên VNPT các tỉnh Tây Nguyên. Dựa trên kết quả khảo sát dữ liệu từ một mẫu 280 phần tử, thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố, phân tích tương quan và hồi quy, kết quả của nghiên cứu đã xác định được 8 nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố đến động lực làm việc của nhân viên, theo thứ tự lần lượt là: (1)Thu nhập và phúc lợi, (2) Sự hỗ trợ của lãnh đạo, (3) Điều kiện làm việc, (4) Chính sách khen thưởng và công nhận, (5) Chính sách phát triển và thăng tiến, (6) Yếu tố công việc, (7) Quan hệ với đồng nghiệp, (8) Văn hóa doanh nghiệp. Kết quả có được từ nghiên cứu là gợi ýquantrngtrongviệcxâydngcác giải pháp nhằm tăng cường động lực, tăng sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên tại VNPT vùng Tây Nguyên.