Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 166

Nguyễn Phương Hà và Trương Bá Thanh - Ảnh hưởng của thanh khoản công ty đến thanh khoản cổ phiếu - nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

03/07/2022 13:39:00
Từ khóa:Thanh khoản, thanh khoản công ty, thanh khoản cổ phiếu.
JEL Classifications:G33
Mã số: 166.1FiBa.11
Bài viết này thực hiện nghiên cứu liệu tính thanh khoản công ty có ảnh hưởng đến mức độ thanh khoản của cổ phiếu được niêm yết trên thị trường vốn hay không. Sử dụng dữ liệu của 341 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2019. Kết quả phân tích hồi quy mô hình dữ liệu bảng cho thấy thanh khoản công ty có mối quan hệ thuận chiều với thanh khoản cổ phiếu. Kết quả này ủng hộ quan điểm cho giả thuyết về sự không chắc chắn trong định giá rằng các tài sản ngắn hạn dễ được định giá hơn tài sản cố định và các phương án tăng trưởng, vì vậy doanh nghiệp nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao càng nhiều thường mang lại tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư, làm tăng tính thanh khoản cổ phiếu của doanh nghiệp đó.