Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 166

Thanh Kim và Trần Thị Hoàng Hà - Phát triển bền vững xuất khẩu nông sản Việt Nam - nghiên cứu điển hình mặt hàng cà phê

03/07/2022 13:35:39
Từ khóa:phát triển bền vững, xuất khẩu, nông sản, cà phê.
JEL Classifications: Q01
Mã số: 166.2IBMg.22
Bài viết thực hiện nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững xuất khẩu nông sản và đánh giá thực trạng phát triển bền vững xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Từ đó, bài viết cho thấy mặc dù cà phê đang là nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhưng xuất khẩu cà phê chưa có tính bền vững thể hiện trên các góc độ: tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cà phê/GDP giảm liên tục trong những năm qua; thị phần mặt hàng cà phê Việt Nam trên thế giới cũng giảm từ mức trên 10% xuống còn 7%; chỉ số RCA của mặt hàng cà phê Việt Nam cũng giảm mạnh trong những năm qua; diện tích trồng cà phê ở nước ta cũng biến động, không ổn định tùy thuộc vào giá cả cà phê xuất khẩu. Dựa những phát hiện trên, bài viết đã đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển bền vững xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê giai đoạn tới 2030.