Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 166

Đinh Thị Phương Anh và Nguyễn Trần Hưng - Tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội tới quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam

03/07/2022 13:32:39
Từ khóa:quyết định kinh doanh, sự chấp nhận sử dụng,truyền thông xã hội, doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam, sự dễ sử dụng, sự tin tưởng.
JEL Classifications:O33
Mã số: 166.2BAdm.21
Các nghiên cứu về tác động của truyền thông xã hội có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó, tiêu biểu nhất là phát huy hiệu quả lan tỏa thương hiệu, tạo ảnh hưởng trên diện rộng tới các nhóm đối tượng khách hàng trọng tâm. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu tập trung làm rõ mối liên quan của truyền thông xã hội tới các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là ảnh hưởng của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội tới quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng truyền thông xã hội đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở mô hình nghiên cứuđề xuất, vớicác yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội được chỉ ra, nghiên cứu đánh giá tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội đối với quyết định kinh doanh của doanh nghiệptrực tuyến tại Việt Nam. Kết quả phân tích CFA và hồi quy của mô hình tuyến tính có cấu trúc SEM bằng phần mềm SMARTPLS, cho thấy mức độ tác động ở mức trung bình và có thể được tăng cường nhờ tương tác của các yếu tố có liên quan trong mô hình.