Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Bùi Thị Hoàng Lan và Nguyễn Văn Anh - Động cơ nào ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam

12/04/2022 04:58:23
Mã số: 160.2BMkt.21
 
Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các động cơ ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam. Thông qua dữ liệu thu thập được từ người tiêu dùng, nhóm tác giả đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ bao gồm: Sức khỏe, Niềm tin, Sự hấp dẫn và Bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng các yếu tố thuộc khung lý thuyết Hành vi dự định (TPB) như Thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi đều có tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ. Dựa trên kết quả này, các hàm ý quản trị đã được thảo luận nhằm gia tăng ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam.