Các số tạp chí

Phạm Thu Hằng - Đánh giá tác động của tiếp cận tài chính toàn diện đến tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu cấp tỉnh ở Việt Nam
Phạm Thu Hằng - Đánh giá tác động của tiếp cận tài chính toàn diện đến tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu cấp tỉnh ở Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 185 Từ khóa: Đánh giá tác động, tài chính toàn diện, tăng trưởng kinh tế.
JEL Classifications: E24, O11, O16.
Mã số: 185.1TrEM.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.185V.02
22/01/2024
Nguyễn Thanh Hùng - Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cảng điện tử khu vực Đông Nam Bộ: Tích hợp các mô hình Hệ thống thông tin thành công và Chấp nhận công nghệ
Nguyễn Thanh Hùng - Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cảng điện tử khu vực Đông Nam Bộ: Tích hợp các mô hình Hệ thống thông tin thành công và Chấp nhận công nghệ TẠP CHÍ SỐ 185 Từ khóa: ePort; hệ thống thông tin; xuất nhập khẩu; Đông Nam Bộ.
JEL Classifications: D22; L90; M15; M16.
Mã số: 185.1SMET.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.185V.03
22/01/2024
Doãn Nguyên Minh - Đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản tươi sống và chế biến của Việt Nam
Doãn Nguyên Minh - Đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản tươi sống và chế biến của Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 185 Từ khóa: Biện pháp kỹ thuật, thủy sản tươi sống, thủy sản chế biến, mô hình trọng lực.
JEL Classifications: F13, F14, F15.
Mã số: 185.1IBMg.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.185V.04
22/01/2024
Nguyễn Hoàng Chung - Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Nguyễn Hoàng Chung - Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 185 Từ khóa: Rủi ro phá sản, tính bất định, ngân hàng thương mại, ngôn ngữ R.
JEL Classification: F65, G21, G33.
Mã số: 185.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.185V.05
22/01/2024
Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Hùng Cường, Ngô Thị Mai, Đoàn Huy Hoàng, Đoàn Huy Hoàng, Lại Quang Huy và Hòa Thị Tươi - Nghiên cứu ảnh hưởng của gắn kết công việc tới hiệu suất làm việc của nhân viên nhân sự
Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Hùng Cường, Ngô Thị Mai, Đoàn Huy Hoàng, Đoàn Huy Hoàng, Lại Quang Huy và Hòa Thị Tươi - Nghiên cứu ảnh hưởng của gắn kết công việc tới hiệu suất làm việc của nhân viên nhân sự TẠP CHÍ SỐ 185 Từ khóa: hiệu suất làm việc, sự gắn kết công việc, sự hài lòng về công việc, hành vi đổi mới sáng tạo, nhân lực ngành nhân sự,…
JEL Classifications: M12, M54, O15.
Mã số: 185.2.HRMg.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.185V.06
22/01/2024