Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 185

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Hùng Cường, Ngô Thị Mai, Đoàn Huy Hoàng, Đoàn Huy Hoàng, Lại Quang Huy và Hòa Thị Tươi - Nghiên cứu ảnh hưởng của gắn kết công việc tới hiệu suất làm việc của nhân viên nhân sự

22/01/2024 09:03:16
Từ khóa: hiệu suất làm việc, sự gắn kết công việc, sự hài lòng về công việc, hành vi đổi mới sáng tạo, nhân lực ngành nhân sự,…
JEL Classifications: M12, M54, O15.
Mã số: 185.2.HRMg.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.185V.06

Ngày nay, nghề nhân sự ở Việt Nam đã trở thành một nghề phổ biến và được các tổ chức/doanh nghiệp chú trọng. Công việc của người làm nghề nhân sự tuy không trực tiếp tạo ra doanh thu hay lợi nhuận cho doanh nghiệp nhưng vai trò của bộ phận này lại vô cùng quan trọng, bởi họ quản lý tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp - con người. Khi nhân sự làm việc với hiệu suất công việc cao, yêu nghề, gắn kết với công việc, thực hiện tròn vai những nhiệm vụ của mình sẽ mang lại giá trị bền vững, thúc đẩy sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Với mong muốn góp một phần lý luận và thực tiễn về sự gắn kết và hiệu suất công việc, nghiên cứu sử dụng mô hình với 351 mẫu để khám phá ảnh hưởng của sự gắn kết công việc đến hiệu suất làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gắn kết trong công việc thông qua hai biến trung gian là sự hài lòng về công việc và hành vi đổi mới sáng tạo có tác động rất đáng kể đến hiệu suất làm việc của nhân lực làm nghề nhân sự, đặc biệt là sự gắn kết thông qua biến trung gian là hành vi đổi mới sáng tạo có ảnh hưởng lớn theo chiều hướng tích cực đến hiệu suất làm việc của nhân viên nhân sự. Sử dụng kết quả nghiên cứu này, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng các chiến lược nhân sự phù hơp, nhất là đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo để tăng cường sự gắn kết, từ đó tăng hiệu suất làm việc của nhân viên nhân sự.