Các số tạp chí

Nguyễn Minh Hà và Bùi Hoàng Ngọc - Tác động của chuyển đổi số và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ở Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị dựa trên phân vị
Nguyễn Minh Hà và Bùi Hoàng Ngọc - Tác động của chuyển đổi số và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ở Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị dựa trên phân vị Tạp chí số 168 Từ khóa: Năng suất lao động; chuyển đổi số; đầu tư trực tiếp nước ngoài; hồi quy phân vị dựa trên phân vị.
Mã JEL: C51, J18, O11, O33, O47.
Mã số: 168.1IIEM.11
09/11/2022
Phùng Thế Đông, Nguyễn Kim Trang và Phạm Thanh Lam - Ứng dụng mô hình var phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam
Phùng Thế Đông, Nguyễn Kim Trang và Phạm Thanh Lam - Ứng dụng mô hình var phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam Tạp chí số 168 Từ khóa:chỉ số giá tiêu dùng, giá dầu thế giới, lãi suất, lạm phát, tỷ giá.
JEL classifications:C01, E31, P44.
Mã số: 168.1MEIS.11
09/11/2022
Đỗ Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Thanh Huyền và Phạm Hồng Linh - Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Đỗ Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Thanh Huyền và Phạm Hồng Linh - Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí số 168 Từ khóa: rủi ro thanh khoản, chính sách tiền tệ, chính sách an toàn vĩ mô, khả năng sinh lời, chất lượng tài sản.
JEL Classifications: C33, G21, G28, E58.
Mã số: 168.1FiBa.11
09/11/2022
Nguyễn Thanh Hùng - Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải: nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ
Nguyễn Thanh Hùng - Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải: nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ Tạp chí số 168 Từkhóa:số hóa cảng; mô hình chấp nhận công nghệ;chuỗi cung ứng vận tải.
Mã phân loại JEL: C61; C63; C67.
Mã số: 168.2TrEM.21
09/11/2022
Phạm Đức Hiếu và Nguyễn Thị Minh Giang - Công bố thông tin kế toán nguồn nhân lực và giá trị doanh nghiệp: trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phạm Đức Hiếu và Nguyễn Thị Minh Giang - Công bố thông tin kế toán nguồn nhân lực và giá trị doanh nghiệp: trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí số 168 Từ khóa: Kế toán nguồn nhân lực, công bố thông tin nguồn nhân lực, giá trị doanh nghiệp, Việt Nam.
JEL classifications: G32, M40, M41
Mã số: 168.2BAcc.21
09/11/2022
Nguyễn Thị Phương Huyền và Nguyễn Vân Hà - Những nhân tố rào cản trong ý định sử dụng và ý định giới thiệu dịch vụ thanh toán di động của người tiêu dùng Việt Nam
Nguyễn Thị Phương Huyền và Nguyễn Vân Hà - Những nhân tố rào cản trong ý định sử dụng và ý định giới thiệu dịch vụ thanh toán di động của người tiêu dùng Việt Nam Tạp chí số 168 Từ khóa: Lý thuyết phản kháng đổi mới, thanh toán di động, ý định sử dụng, ý định giới thiệu.
JEL Classifications: C91, D01, E42.
Mã số: 168.2TrEM.21
09/11/2022