Các số tạp chí

Trịnh Phương Ly và Phạm Thị Huyền Ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng tới ý định mua lặp lại qua sàn thương mại điện tử
Trịnh Phương Ly và Phạm Thị Huyền Ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng tới ý định mua lặp lại qua sàn thương mại điện tử Tạp chí số 166 Từ khóa: Trải nghiệm khách hàng, ý định mua lặp lại, sàn thương mại điện tử.
JEL Classifications: C12, L81
Mã số: 166.2BMkt.21
09/11/2022
Bùi Hữu Đức và Vũ Tuấn Dương - Nghiên cứu sức khỏe tâm lý và hiệu quả công việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19
Bùi Hữu Đức và Vũ Tuấn Dương - Nghiên cứu sức khỏe tâm lý và hiệu quả công việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 Tạp chí số 166 Từ khóa:Sức khỏe tâm lý; Hiệu quả công việc; Cảm nhận rủi ro sức khỏe; Cảm nhận khó khăn trong công việc; Cảm nhận an toàn nơi làm việc.
JEL Classifications:I15; M11; M12; M54
Mã số: 166.2HRMg,21
09/11/2022
Lê Mạnh Hùng - Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên kinh doanh - Nghiên cứu trường hợp ngành hàng hóa mỹ phẩm
Lê Mạnh Hùng - Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên kinh doanh - Nghiên cứu trường hợp ngành hàng hóa mỹ phẩm Tạp chí số 166 Từ khóa: Nhân viên kinh doanh, động lực làm việc, hóa mỹ phẩm
JEL Classifications: J21, J27, L66
Mã số: 166.2HRMg.21
09/11/2022
Lưu Thanh Thủy, Ao Thu Hoài, Nguyễn Lê Thị Đoan Trang và Trần Minh Hảo - Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở  Việt Nam
Lưu Thanh Thủy, Ao Thu Hoài, Nguyễn Lê Thị Đoan Trang và Trần Minh Hảo - Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở Việt Nam Tạp chí số 166 Từ khóa: hình ảnh thương hiệu, truyền miệng điện tử, ý định lựa chọn trường đại học.
JEL classifications: E31, A11, M31, M37.
Mã số: 166.3OMIs.31
09/11/2022