Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 124

Vũ Xuân Thủy - Tác động của cấu trúc sở hữu đến thù lao ban điều hành của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

27/07/2021 17:41:55
Mã số: 124.2FiBa.21
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định chiều hướng và mức độ tác động của cấu trúc sở hữu vốn đến tổng thù lao (lương, thưởng) Ban điều hành hay Ban giám đốc (BOE) của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát các khung lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm liên quan, các yếu tố cấu trúc sở hữu vốn của công ty niêm yết ở Việt Nam bao gồm: Sở hữu Nhà nước, sở hữu Nước ngoài, sở hữu Ban điều hành, sở hữu Hội đồng quản trị. Mô hình nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phân tích khảo sát 269 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với 1883 quan sát giai đoạn 2010 – 2016. Kết quả thực nghiệm từ mô hình định lượng cho thấy quyền sở hữu của ban điều hành có tác động thuận chiều đến việc gia tăng thù lao ban điều hành, ngược lại sở hữu của HĐQT lại có tác động ngược chiều. Trong khi đó, sở hữu Nhà nước và sở hữu Nước ngoài chưa thực sự giải thích được sự biến động của thù lao ban điều hành ở các công ty trong mẫu nghiên cứu. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thù lao ban điều hành được chi trả cao hơn ở các công ty có quy mô lớn và các công ty có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ hơn.