Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 124

Trần Văn Nguyện - Mối liên kết giữa độ mở thương mại và chất lượng môi trường: góc nhìn mới từ các quốc gia đang phát triển

27/07/2021 17:43:57
Mã số: 124.1Deco.11
Độ mở thương mại ảnh hưởng xấu hay tốt đối với môi trường? Vấn đề này đang là mối quan tâm lớn trong các cuộc tranh luận quốc tế về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Các kết quả từ lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước đó chưa thuyết phục và gây tranh cãi về mối quan hệ tổng thể giữa thương mại và chất lượng môi trường. Mục đích của bài viết này nhằm ước lượng mối liên kết giữa độ mở thương mại và chất lượng môi trường tại 53 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1991-2016. Cụ thể, nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa độ mở thương mại và khí thải CO2từ 1991 đến 2014 và giữa độ mở thương mại và bụi PM2.5 từ 2010 đến 2016 thông qua mô hình PVAR và phương pháp GMM. Kết quả chỉ ra rằng chỉ có mối quan hệ nhân quả một chiều phát sinh từ khí thải CO2và bụi PM2.5 đến độ mở thương mại. Tuy nhiên, không có bằng chứng về tác động của độ mở thương mại đến chất lượng môi trường ở các quốc gia đang phát triển. Do đó, các nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia đang phát triển nên kiểm soát chất lượng môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng xanh để duy trì tăng trưởng bền vững.