Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 124

Trần Thị Bích Hằng - Chính sách phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Quảng Ninh

27/07/2021 17:45:59
Mã số: 124.1TRMg.12
Bài viết dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp và sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích thực trạng, nhận định những thành công và hạn chế trong chính sách phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện các chính sách phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Quảng Ninh nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bài viết giới hạn nghiên cứu các chính sách đảm bảo điều kiện quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, bao gồm chính sách sản phẩm và thị trường khách; chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; chính sách đầu tư và thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; chính sách đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; chính sách xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch đặc thù; chính sách liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.