Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 121

Triệu Đình Phương và Phan Chí Anh - Quan hệ giữa quản trị chất lượng nhà cung cấp và kết quả hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện - điện tử Việt Nam

27/07/2021 17:17:16
Mã số: 121.2Badm.21
Sử dụng dữ liệu thu thập từ 100 doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện - điện tử Việt Nam trongkhoảng thời gian từ 2017 - 2018, bài viết trình bày kết quả kiểm tra mối quan hệ giữa hoạt động quản trị chất lượng nhà cung cấp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả phân tích tương quan & hồi quy cho thấy các hoạt động đánh giá nhà cung cấp, chia sẻ thông tin với/bởi nhà cung cấp, sự tham gia của nhà cung cấp trong thiết kế sản phẩm, cải tiến chất lượng, hợp tác chiến lược với nhà cung cấp, liên kết công nghệ với nhà cung cấp có quan hệ tích cực với kết quả hoạt động về chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng, sự linh hoạt.