Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 121

Nguyễn Hữu Cường và Võ Hoàng Tùng - Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam

27/07/2021 17:18:25
Mã số: 121.2FiBa.21
Theo hiểu biết của chúng tôi, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT)về quản lý rủi ro (QLRR)của các công ty niêm yết (CTNY)thuộc ngành tài chính ở Việt Nam.Nghiên cứu này đánh giá mức độ CBTTbắt buộc và tùy ý về QLRR trong các báo cáo tài chính (BCTC) của các CTNY thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Vận dụng phương pháp phân tích nội dung, nghiên cứu này đã ghi nhận được mức độ CBTT về QLRR bởi các đơn vị nàycòn tương đối thấp. Kết quả phân tích hồi quy cũng chứng tỏ rằng mức độ CBTT về QLRRbị ảnh hưởng bởiquy mô DN, khả năng thanh toán, tỷ suất nợ và tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành.