Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 121

Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Thu Hà - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam

27/07/2021 17:21:53
Mã số: 121.1GEMg.11
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy, với bộ dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2012-2016 do Tổng cục Thống kê điều tra và công bố. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam bao gồm:(i) nhóm nhân tố về đặc điểm nhân khẩu của chủ hộ như tuổi, trình độ học vấn và dân tộc; (ii) Các nhân tố về đặc điểm của hộ gia đình như: quy mô hộ gia đình; tỷ lệ lao động; nguồn vốn nhân lực; tài sản; thu nhập bình quân; chi tiêu cho nhu cầu ăn uống thường xuyên và y tế; (iii) các đặc điểm của địa phương nơi cư trú của hộ gia đình như: xã thuộc chương trình 135, xã có chợ, xã có cơ sở sản xuất, xã có làng nghề và khoảng cách từ xã đến trung tâm khuyến nông gần nhất.