Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 165

Trần Kiều Trang - Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam.

16/05/2022 13:22:18
Mã số: 165.2Badm.22
Bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội (TNXH), năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam. Kết quả điều tra 198 DNNVV Việt Nam cho thấy hoạt động TNXH của doanh nghiệp đối với người lao động và khách hàng có đóng góp tích cực trực tiếp vào năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động của DNNVV. Năng lực cạnh tranh, bên cạnh tác động tích cực trực tiếp đến kết quả hoạt động, còn có vai trò trung gian điều tiết tác động của hoạt động TNXH đối với người lao động và khách hàng đến kết quả hoạt động của DNNVV. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản đối với các DNNVV và kiến nghị với các cơ quan nhà nước nhằm khuyến khích DNNVV thực hiện TNXH để nâng cao năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động của mình.