Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 165

Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Thu Hà - Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thông qua sự hài lòng của khách hàng tổ chức về sản phẩm du lịch team building.

16/05/2022 13:23:25
Mã số: 165.2BMkt.22  
Du lịch team building trong những năm gần đây được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm nâng cao tinh thần đội nhóm và văn hóa doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này, tác giả đã khái quát chung về sản phẩm du lịch team building; những tiêu chí đánh giá và những nhóm yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng tổ chức thông qua trung tâm mua sắm. Từ đó, tác giả đưa ra những nhóm kiến nghị cụ thể nhằm tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới cho doanh nghiệp lữ hành. Những biện pháp này cũng có thể ứng dụng hoặc làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực lữ hành tại Việt Nam. 45 tiêu chí thuộc 10 nhóm khía cạnh được tác giả đưa ra và tiến hành nghiên cứu trên 105 cá nhân làm việc tại 35 doanh nghiệp và thu được những kết quả cụ thể trình bày ở Mục 3.