Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 165

Mai Văn Luông, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Trúc Huỳnh và Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Vận dụng các lý thuyết hành động hợp lý mở rộng để giải thích ý định học trực tuyến của sinh viên trường đại học Nha Trang.

16/05/2022 13:26:20
Mã số: 164.3OMIs.31
Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia học trực tuyến của sinh viên trường Đại học Nha Trang. Khung nghiên cứu được phát triển dựa trên các nghiên cứu có liên quan và các lý thuyết hành động hợp lý. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần và kiểm định mô hình nghiên cứu với phần mềm SmartPLS 3.2.8 dựa trên mẫu gồm 750 sinh viên tại trường Đại học Nha Trang. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình phù hợp và có ý nghĩa thống kê của các yếu tố: thái độ, chuẩn mực xã hội, động lực tham gia học trực tuyến và tính linh hoạt của khóa học lên ý định tham gia học trực tuyến của người học. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy sử dụng hệ thống online learning và nâng cao kết quả học tập của sinh viên.