Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 165

Hoàng Thị Huệ, Lê Hoàng Nhung, Đinh Thị Hồng Thắm và Phan Thùy Dung - Tác động của hạn chế kinh tế, thích ứng nghề nghiệp đến nhận thức việc làm thỏa đáng của sinh viên: vai trò điều tiết của tính cách chủ động.

16/05/2022 13:25:25
Mã số: 165.3OMIs.31  
Dựa trên Lý thuyết tâm lý việc làm (PWT), nghiên cứu này xem xét tác động của hạn chế kinh tế, thích ứng nghề nghiệp đến nhận thức việc làm thỏa đáng của sinh viên, đồng thời xem xét vai trò điều tiết của tính cách chủ động. Dựa trên mẫu khảo sát gồm 507 sinh viên chưa tốt nghiệp của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và áp dụng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính để kiểm định các giả thuyết, kết quả chỉ ra rằng hạn chế kinh tế có tác động thuận chiều đến thích ứng nghề nghiệp và cả hai yếu tố này đều tác động tích cực đến nhận thức việc làm thỏa đáng của sinh viên. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng nhận thấy tính cách chủ động có vai trò điều tiết đến mối quan hệ giữa hạn chế kinh tế và thích ứng nghề nghiệp. Từ những kết quả trên, các thảo luận và khuyến nghị đã được đưa ra để sinh viên đại học hiện nay có những nhận thức tốt về công việc trong tương lai của bản thân.