Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 120

Tạ Huy Hùng - Giải pháp hoàn thiện đánh giá cán bộ lãnh đạo sở, ngành tại tỉnh Hòa Bình

27/07/2021 17:12:36
Mã số: 120.1HRMg.11
Khu vực hành chính công đóng vai trò quan trọng trong ổn định hệ thống chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia. Tuy nhiên, khu vực hành chính công ở Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, vai trò của nguồn nhân lực, đặc biệt, cán bộ lãnh đạo trong khu vực hành chính công được khẳng định là nhân tố cốt yếu ảnh hưởng tới tính hiệu lực, hiệu quả đối với mỗi tổ chức trong khu vực hành chính công. Do đó, công tác cán bộ, đặc biệt công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo được đặc biệt quan tâm. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích thực trạng công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành trong khu vực hành chính công tỉnh Hòa Bình bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định lượng và định tính. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo sở, ngành tỉnh Hòa Bình để nâng cao chất lượng công tác cán bộ khu vực công trong những năm tiếp theo.