Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 120

Lê Văn Tuấn, Michel Simioni và Trịnh Thị Hường - Ứng dụng phương pháp phân rã dựa trên COPULA để nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị của Việt Nam

27/07/2021 17:11:36
Mã số: 120.1.MEIS.11
Bài viết sử dụng phương pháp phân rã dựa trên copula đểnghiên cứu bất bình đẳng trong thu nhập giữa nông thôn và thành thị của Việt Nam (trên bộ dữ liệu VHLSS). Kết quả thực nghiệm cho thấy yếu tố giáo dục đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giải thích sự chênh lệch thu nhập của dân cư ở hai khu vực này. Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy hiệu ứng phụ thuộc có vai trò đáng kể trong một số trường hợp (giải thích 1/6 chênh lệch thu nhập khi xét cho phân vị 90thở năm 2014).