Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 120

Nguyễn Hoàng Việt và Phan Đình Quyết - Logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: Thực trạng và giải pháp

27/07/2021 17:13:27
Mã số: 120.1IIEM.11
Trong những năm gần đây, dịch vụ logistics cửa khẩu đã góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cắt giảm chi phí cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, từ đó cho phép doanh nghiệp tạo lập lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu vẫn còn rất nhiều bất cập và chưa thực sự được khai thác hết tiềm năng. Bài viết nghiên cứu thực trạng logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng dựa trên kết quả khảo sát thực địa với nhóm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải và dịch vụ logistics và các cơ quan quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị phát triển dịch vụ logistics nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.