Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 190

Phạm Hùng Cường và Nguyễn Thanh Ngân - Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

10/06/2024 10:17:47
Từ khóa: Sàn thương mại điện tử, sinh viên, quyết định mua hàng.
JEL Classifications: L8, L81.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.03
Mã số: 190.1BMkt.11

Bài viết nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát và phỏng vấn trực tiếp với 296 sinh viên đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023, bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố ảnh hưởng tích cực tới quyết định mua hàng của sinh viên trên sàn TMĐT theo thứ tự giảm dần là: (1) Nhóm tham khảo, (2) Quy trình giao hàng, (3) Lòng tin, (4) Chất lượng Website/App, (5) Bảo mật thông tin. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, bài viết đã đề xuất một số kiến nghị giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử khai thác đúng nhu cầu và đạt mục tiêu về doanh thu, kích cầu thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.