Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 190

Bùi Nhất Vương, Võ Thị Hiếu, Lê Thị Phượng Liên và Đinh Thanh Vy - Tác động của trí tuệ văn hóa đến hiệu quả phục hồi dịch vụ: Bằng chứng thực nghiệm từ các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam

10/06/2024 10:13:29
Từ khóa: Trí tuệ văn hóa, hiệu quả phục hồi dịch vụ, tiếp viên hàng không.
JEL Classifications: M0, M52, M54.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.05
Mã số: 190.2HRMg.21

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra đóng góp của trí tuệ văn hóa đối với hiệu quả phục hồi dịch vụ trong ngành hàng không. Bên cạnh đó, vai trò trung gian của hiệu quả giao tiếp đa văn hóa và sự gắn kết công việc cũng được xem xét. Dữ liệu khảo sát thu thập từ 182 tiếp viên hàng không phục vụ các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines) được phân tích để cung cấp bằng chứng. Kết quả từ mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) sử dụng chương trình SmartPLS 4 chỉ ra rằng trí tuệ văn hóa làm cải thiện hiệu quả phục hồi dịch vụ; mối quan hệ này được trung gian một phần thông qua hiệu quả giao tiếp đa văn hóa và sự gắn kết công việc. Hơn nữa, nghiên cứu này là bước đầu để nâng cao hiểu biết về tác động của nguồn lực cá nhân trong lý thuyết JD - R. Cuối cùng, tác giả cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị cho các hãng hàng không cải thiện hiệu quả phục hồi dịch vụ thông qua nâng cao trí tuệ văn hóa của tiếp viên hàng không.