Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 190

Đỗ Vũ Phương Anh, Bùi Quang Tuyến và Nguyễn Văn Úc - Đánh giá năng lực cán bộ quản lý cấp trung theo tiếp cận khung năng lực: Nghiên cứu tình huống Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

10/06/2024 10:16:22
Từ khóa: Khung năng lực, Cán bộ quản lý, Nhà quản trị cấp trung.
JEL Classifications:
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.04
Mã số: 190.2HRMg.21

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về đánh giá năng lực cán bộ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp, với tình huống nghiên cứu điển hình là Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV). Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận khung năng lực để xây dựng khung năng lực cho cán bộ cấp phòng tại Công ty SDV. Quy trình nghiên cứu 2 giai đoạn được áp dụng để xây dựng bộ khung năng lực (KNL) và áp dụng KNL này vào công ty SDV. Ở giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu xây dựng KNL với 15 năng lực cụ thể thuộc 3 nhóm năng lực gồm: Năng lực chuyên môn, Năng lực quản lý điều hành và Năng lực phát triển bản thân. Khung năng lực này được áp dụng vào công ty SDV để đánh giá mức độ đáp ứng của các nhà quản trị cấp phòng với dữ liệu khảo sát thu về từ 88 người tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà quản trị cấp phòng tại SDV đã đáp ứng tương đối tốt hầu hết các năng lực ở 3 nhóm của KNL. Tuy nhiên, riêng trong nhóm Năng lực quản lý điều hành thì các nhà quản trị cấp phòng đã đáp ứng 6/7 năng lực, trong đó năng lực đào tạo cấp dưới được cho là chưa đáp ứng. Kết quả nghiên cứu này gợi mở một số giải pháp để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp phòng tại SDV trong tương lai.