Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 160

Nguyễn Văn Ít - Mối quan hệ giữa sản xuất tinh gọn, quản lý chất lượng và hiệu suất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

12/04/2022 04:56:49
Mã số: 160.2BAdm.21
 
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa sản xuất tinh gọn (SXTG, quản lý chất lượng (QLCL) và hiệu suất kinh doanh (HSKD). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 379 lãnh đạo, quản lý và nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy SXTG có tác động dương mạnh nhất đến QLCL, kế đến QLCL tác động dương mạnh thứ hai đến HSKD và cuối cùng SXTG tác động dương thấp nhất đến HSKD. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp nhà quản trị của các DNSX cải thiện SXTG, QLCL, từ đó, góp phần làm tăng HSKD.