Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 122

Nguyễn Thu Hương và Lê Trịnh Minh Châu - Xác định các yếu tố về nguồn lực, năng lực cung ứng, kết quả cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí

27/07/2021 17:26:30
Mã số: 122.Badm.22
Phần đầu của bài báo tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu về năng lực cung ứng (NLCU) của doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong chuỗi cung ứng (CCU), sản phẩm cơ khí (SPCK). Mô hình đề xuất gồm 04 phần: nguồn lực của DN, NLCU, kết quả cung ứng (KQCU) và các yếu tố đặc điểm của DN tác động tới NLCU. Nguồn lực của DN được chia thành 03 nhóm Nguồn lực hữu hình, nguồn lực vô hình và Nguồn nhân lực. Có 05 năng lực thành phần trong NLCU bao gồm: Năng lực các hoạt động đầu vào, Năng lực các hoạt động sản xuất, Năng lực các hoạt động đầu ra, Năng lực các hoạt động marketing và bán hàng, Năng lực các hoạt động dịch vụ. Đánh giá NLCU thông qua việc đo lường KQCU bởi 03 tiêu chí là Chất lượng, Giá và Giao hàng. Có 03 đặc điểm của DN được đưa vào mô hình là Loại hình DN, Quy mô DN và Tuổi đời DN. Phần sau của bài báo trình bày kết quả phân tích 03 phần chính trong mô hình là các nguồn lực của DN, năng lực thành phần của NLCU và các tiêu chí đo lường KQCU. Khảo sát 231 DN CNHT Việt Nam sản xuất các SPCK cho các CCU đã chỉ ra rằng, nguồn lực của DN gồm 02 dạng là Nguồn lực hữu hình và Nguồn lực vô hình, NLCU của các DN này được cấu tạo bởi 02 nhóm năng lực là Năng lực sản xuất và Năng lực dịch vụ khách hàng; còn KQCU được đo lường bởi 02 tiêu chí là Giá và Giao hàng. Các biến quan sát trong từng nhóm yếu tố cũng được xác định lại so với mô hình đề xuất ban đầu.