Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 122

Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tác động của các yếu tố quản trị công ty đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam

27/07/2021 17:27:22
Mã số: 122.2Badm.22
Bài viết sau đây nghiên cứu về tác động của các yếu tố quản trị công ty đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2016. Với tổng số mẫu nghiên cứu là 2.249 quan sát bao gồm 500 công ty trong tất cả các ngành ngoại trừ ngành tài chính, bài nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng thực nghiệm chứng minh tác động tích cực của thành viên quản trị độc lập và tỷ lệ sở hữu quản trị trong việc hạn chế hành vi quản trị lợi nhuận. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại cho thấy, tỷ lệ sở hữu của ban giám đốc góp phần làm tăng thêm hiện tượng quản trị lợi nhuận tại các công ty. Bài nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa các yếu tố khác của quản trị công ty như CEO hai vai, công ty được kiểm toán bởi Big 4, quy mô hội đồng quản trị với quản trị lợi nhuận.