Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 122

Đặng Kim Khôi, Nguyễn Đình Đạo và Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Ảnh hưởng của niềm tin và vốn xã hội đến khả năng tiếp cận và lựa chọn tín dụng ở nông thôn Việt Nam

27/07/2021 17:30:33
Mã số: 122.1GEMg.11
Tại Việt Nam, tầm quan trọng của tín dụng nông thôn được thừa nhận rõ ràng trong các chính sách của Chính phủ liên quan đến việc cung cấp tín dụng. Bên cạnh đó, vốn xã hội ngày càng được công nhận ở nhiều khía cạnh của ngành nông nghiệp, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn. Điều này là do những ảnh hưởng tích cực của vốn xã hội đối với sự phát triển và cơ hội dành cho những người thiếu khả năng tiếp cận vốn tài chính. Do đó, hiểu được mối quan hệ giữa vốn xã hội, niềm tin đến tiếp cận tín dụng của người dân nông thôn là cơ sở để đưa ra chính sách hiệu quả trong nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, qua đó, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Bằng phương pháp định lượng hồi quy Logit và hồi quy Logit đa thức (multivariable logit) sử dụng dữ liệu gộp chéo trong 4 năm (2008, 2010, 2012 và 2014) từ bộ điều tra VARHS, bài viết nhằm kiểm định mối quan hệ giữa vốn xã hội, niềm tin đến khả năng tiếp cận tín dụng nông thôn cũng như loại hình tín dụng. Kết quả cho thấy mạng lưới xã hội, sự tham gia các tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ. Vốn xã hội làm tăng xác suất lựa chọn tín dụng phi chính thức của hộ so với tín dụng chính thức. Trong khi đó với dữ liệu của VN, chưa đủ cơ sở khẳng định vai trò của niềm tin trong tiếp cận tín dụng nông thôn. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số gợi ý chính sách để thúc đẩy sự phát triển tín dụng nông thôn ở Việt Nam.