Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 122

Nguyễn Thị Nguyệt Quế và Trần Hà Minh Quân - Nghiên cứu về ảnh hưởng của học hỏi khai thác đến kết quả làm việc của giảng viên trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam

27/07/2021 17:25:27
Mã số: 122.3OMIs.32
Ảnh hưởng của các cơ chế học hỏi đến chiến lược, việc ra quyết định và kết quả hoạt động của tổ chức đã được xem xét trong các nghiên cứu trước đây, tuy nhiên vai trò của học hỏi ở cấp độ cá nhân còn chưa được quan tâm đúng mức. Hơn nữa, hầu hết nghiên cứu được thực hiện trong các ngành công nghệ cao và ở các nước có nền kinh tế phát triển. Do đó, nghiên cứu này sẽ khảo sát ảnh hưởng của học hỏi khai thác và mức độ đối thoại giao lưu đến kết quả làm việc của nhân viên trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập được từ 181 giảng viên của một trường đại học công lập lớn và có uy tín sử dụng phần mềm Smart-PLS cho thấy học hỏi khai thác có ảnh hưởng tích cực đến kết quả làm việc của giảng viên. Ngoài ra, mức độ đối thoại giao lưu, trao đổi thông tin tri thức tại nơi làm việc, một trong những thành phần chính của năng lực học hỏi tổ chức đóng vai trò điều tiết đối với mối quan hệ này. Cụ thể là, mức độ đối thoại giao lưu càng nhiều thì ảnh hưởng của học hỏi khai thác đến kết quả làm việc của giảng viên càng lớn. Nghiên cứu thảo luận một số hàm ý cho các nhà quản lý giáo dục đại học nói chung và ở Việt Nam nói riêng về vai trò của học hỏi khai thác và đối thoại giao lưu trong việc nâng cao kết quả làm việc của giảng viên, từ đó giúp họ theo kịp với những thay đổi trên toàn cầu và cạnh tranh thành công.