Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bùi Thị Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Phương - Mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

12/04/2022 05:22:43
Mã số: 162.2BAcc.21
 
Lợi nhuận và dòng tiền là hai thông tin quan trọng trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Tuy hai chỉ tiêu được lập trên những cơ sở khác nhau nhưng chúng đều hỗ trợ cho nhà quản trị và nhà đầu tư khi phân tích tài chính. Mục đích của nghiên cứu này nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp theo thời gian. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng với dữ liệu thứ cấp là báo cáo lưu chuyển tiền tệ của 712 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019-2020. Sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy đơn biến của 4 mô hình để đánh giá mức độ tác động qua lại giữa lợi nhuận và dòng tiền. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh tồn tại mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền, trong cùng 1 năm lợi nhuận và dòng tiền tác động lẫn nhau với hệ số 0.680 và 0.688, giữa các năm sự tác động giảm dần, hệ số tác động 0.651 và 0.598. Mối quan hệ này đã chứng minh vai trò quan trọng của chỉ tiêu lợi nhuận và dòng tiền đối với doanh nghiệp. Bài viết đưa ra các khuyến nghị cho nhà quản trị cũng như nhà đầu tư cần quan tâm đồng thời đến 2 chỉ tiêu này trong ngắn hạn và dài hạn và cách lựa chọn lợi nhuận hay dòng tiền trong những tình huống cụ thể.