Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 190

Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Thị Tú Quyên - Tác động của quản trị nhân lực xanh đến hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3- 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/06/2024 10:12:07
Từ khoá: Quản trị nhân lực xanh, hiệu quả môi trường, phát triển bền vững, khách sạn 3-5 sao.
JEL Classifications: M12, L83, Q01.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.06
Mã số: 190.2TRMg.21

Yêu cầu của phát triển bền vững đòi hỏi các đơn vị kinh doanh lưu trú, trong đó có các khách sạn 3-5 sao cần nhìn nhận tính tất yếu khách quan của việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành, thay đổi các hoạt động quản lý của mình trong đó có hoạt động quản trị nhân lực theo hướng “thân thiện với môi trường”, đảm bảo trách nhiệm xã hội. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định mô hình nghiên cứu và tiến hành đo lường mức độ tác động của quản trị nhân lực xanh (QTNLX) tới hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3-5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng thông qua dữ liệu khảo sát từ 287 nhà quản trị các cấp tại các khách sạn 3-5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tác giả chỉ ra rằng: ba trên bốn nội dung của QTNLX có tác động thuận chiều đến hiệu quả môi trường. Những kết quả của nhóm tác giả đã làm gia tăng thêm hiểu biết về QTNLX và ảnh hưởng của QTNLX tới hiệu quả môi trường, từ đó có biện pháp hợp lý thúc đẩy QTNLX nhằm cải thiện hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3-5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội.