Các số tạp chí

Lê Thị Diệp Anh và Phạm Văn Tuấn - Tác động nhận thức rủi ro tới ý định né tránh quảng cáo dạng video ngắn của gen z trong ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống
Lê Thị Diệp Anh và Phạm Văn Tuấn - Tác động nhận thức rủi ro tới ý định né tránh quảng cáo dạng video ngắn của gen z trong ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống TẠP CHÍ SỐ 188 Từ khóa: Ý định né tránh quảng cáo, video ngắn, nhận thức rủi ro, F&B, KOL.
JEL Classifications: M31, M37, M39.
Mã số: 188.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.188V.06
21/04/2024
Phan Quốc Tấn và Lê Bảo Như - Mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc và vốn tâm lý với kết quả công việc: vai trò trung gian của sự hài lòng công việc và hạnh phúc của nhân viên các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Quốc Tấn và Lê Bảo Như - Mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc và vốn tâm lý với kết quả công việc: vai trò trung gian của sự hài lòng công việc và hạnh phúc của nhân viên các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 188 Từ khóa: hài lòng công việc, hạnh phúc, kết quả công việc, trí tuệ cảm xúc, vốn tâm lý.
JEL Classifications: J00, J17, J21, J24, M12.
Mã số: 188.2BAdm.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.188V.07
21/04/2024
Nguyễn Ngọc Thắng - Ảnh hưởng của đào tạo xanh đến hành vi thân thiện với môi trường của nhân viên và kết quả môi trường của doanh nghiệp
Nguyễn Ngọc Thắng - Ảnh hưởng của đào tạo xanh đến hành vi thân thiện với môi trường của nhân viên và kết quả môi trường của doanh nghiệp TẠP CHÍ SỐ 188 Từ khóa: Đào tạo xanh, hành vi đối với môi trường, kết quả môi trường của doanh nghiệp.
JEL Classifications: L2.
Mã số: 188.3HRMg.31
DOI: 10.54404/JTS.2024.188V.08
21/04/2024
Vũ Thị Yến - Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng đồng bằng sông Cửu Long
Vũ Thị Yến - Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng đồng bằng sông Cửu Long TẠP CHÍ SỐ 188 Từ khóa: Độ mở nền kinh tế, Đồng bằng Sông Cửu Long, đầu tư trực tiếp nước ngoài.
JEL Classifications: F13, F55, P45, C33.
Mã số: 188.1TrEM.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.188V.01
21/04/2024
Nguyễn Thị Lan và Trần Thị Thùy Linh - Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách Nhà nước đến lạm phát: bằng chứng thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Nguyễn Thị Lan và Trần Thị Thùy Linh - Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách Nhà nước đến lạm phát: bằng chứng thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 188 Từ khóa: thâm hụt ngân sách, lạm phát, quốc gia Đông Nam Á.
JEL Classifications: E62, F65, H62.
Mã số: 188.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.188V.02
21/04/2024
Vũ Hoàng Ngân, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Thu Thảo - Ảnh hưởng của việc làm xanh đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam
Vũ Hoàng Ngân, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Thu Thảo - Ảnh hưởng của việc làm xanh đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 188 Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập, O*NET, việc làm xanh.
Mã JEL: E24, J21.
Mã số: 188.1Deco.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.188V.03
21/04/2024