Các số tạp chí

Nguyễn Hoàng - Đổi mới sáng tạo và tác động đến hiệu quả xuất khẩu: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Hoàng - Đổi mới sáng tạo và tác động đến hiệu quả xuất khẩu: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 187 Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, đổi mới marketing, đổi mới sản phẩm - dịch vụ, đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức, hiệu quả xuất khẩu.
JEL Classifications: C38, F23, O31, O47.
Mã số: 187.1IIEM.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.187V.01
21/03/2024
Lại Cao Mai Phương, Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Thị Bích Trâm và Huỳnh Thị Tuyết Trinh - Tác động của chính sách tiền tệ đến chỉ số giá chứng khoán VN-index
Lại Cao Mai Phương, Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Thị Bích Trâm và Huỳnh Thị Tuyết Trinh - Tác động của chính sách tiền tệ đến chỉ số giá chứng khoán VN-index TẠP CHÍ SỐ 187 Từ khóa: Lãi suất, cung tiền, giá dầu, lạm phát, tỷ giá, SVAR.
JEL Classifications: E44, G14, O16.
Mã số: 187.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.187V.02
21/03/2024
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hà Thị Cẩm Vân và Trần Kim Anh - Tác động của chất lượng thể chế đến năng suất yếu tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hiền, Hà Thị Cẩm Vân và Trần Kim Anh - Tác động của chất lượng thể chế đến năng suất yếu tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 187 Từ khóa: Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), Chất lượng thể chế, Phương pháp GMM, Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
JEL Classifications: H00, D24, O10.
Mã số: 187.1SMET.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.187V.03
21/03/2024
Phạm Đức Hiếu - Ảnh hưởng của công bố thông tin nguồn nhân lực tới kết quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
Phạm Đức Hiếu - Ảnh hưởng của công bố thông tin nguồn nhân lực tới kết quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 187 Từ khóa: Công bố thông tin nguồn nhân lực, hiệu quả tài chính, Việt Nam.
JEL classifications: G32, M40, M41.
Mã số: 187.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.187V.04
21/03/2024
Lê Thị Nhung - Công bố thông tin trách nhiệm xã hội và chi phí vốn cổ phần: bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp Việt Nam
Lê Thị Nhung - Công bố thông tin trách nhiệm xã hội và chi phí vốn cổ phần: bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 187 Từ khóa: Công bố thông tin, chi phí vốn chủ sở hữu, trách nhiệm xã hội.
JEL Classifications: G30, G32.
Mã số: 187.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.187V.05
21/03/2024
Trần Thị Tuyết - Ảnh hưởng của yếu tố giá trị tiêu dùng đến ý định tiêu dùng ẩm thực đường phố của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam
Trần Thị Tuyết - Ảnh hưởng của yếu tố giá trị tiêu dùng đến ý định tiêu dùng ẩm thực đường phố của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 187 Từ khóa: Ý định tiêu dùng, ẩm thực đường phố, hành vi có kế hoạch, giá trị tiêu dùng.
JEL Classifications: Z32; M1.
Mã số: 187.2TRMg.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.187V.06
21/03/2024