Các số tạp chí

Trần Kiều Trang và Phan Nam Thái - Vai trò của vốn con người, cam kết lao động và đổi mới sáng tạo đối với năng suất lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất.
Trần Kiều Trang và Phan Nam Thái - Vai trò của vốn con người, cam kết lao động và đổi mới sáng tạo đối với năng suất lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất. TẠP CHÍ SỐ 186 Từ khóa: Vốn con người, cam kết lao động, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam.
JEL Classifications: D24, M1, J24.
Mã số: 186.3BAdm.31
DOI: 10.54404/JTS.2024.186V.08
21/02/2024
Nguyễn Thị Liên - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết công việc của nhân lực ngành nhân sự.
Nguyễn Thị Liên - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết công việc của nhân lực ngành nhân sự. TẠP CHÍ SỐ 186 Từ khóa: gắn kết công việc, sự hài lòng về tiền lương, sự hài lòng về công việc, sự hài lòng về môi trường làm việc, hành vi đổi mới sáng tạo, nhân lực ngành nhân sự.
JEL Classifications: M12, M54, O15.
Mã số: 186.1HRMg.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.186V.01
21/02/2024
Lê Thị Việt Nga và Dương Hoàng Anh - Thương mại song phương Việt Nam - Israel trong bối cảnh thực thi vifta: tiếp cận từ các chỉ số thương mại.
Lê Thị Việt Nga và Dương Hoàng Anh - Thương mại song phương Việt Nam - Israel trong bối cảnh thực thi vifta: tiếp cận từ các chỉ số thương mại. TẠP CHÍ SỐ 186 Từ khóa: Thương mại song phương Việt Nam - Israel, RCA, TTI, TCI.
JEL: F13, F15, F17.
Mã số: 186.1IIEM.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.186V.02
21/02/2024
Trịnh Thị Hường - Yếu tố tác động tới việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022.
Trịnh Thị Hường - Yếu tố tác động tới việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022. TẠP CHÍ SỐ 186 Từ khóa: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện, doanh nghiệp tư nhân, người lao động.
JEL Classifications: C31; J24; J41; C51; O15; E24.
Mã số: 186.SMET.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.186V.03
21/02/2024
Trần Thị Kim Phương, Hồ Mai Thảo Nhi, Nguyễn Ký Viễn, Đỗ Thị Thu Uyên, Trần Trung Vinh và Trương Bá Thanh - Ảnh hưởng của sự tin cậy và sự chứng thực quá mức đến tài sản thương hiệu của người nổi tiếng trực tuyến trên tiktok và ý định đặt phòng của người
Trần Thị Kim Phương, Hồ Mai Thảo Nhi, Nguyễn Ký Viễn, Đỗ Thị Thu Uyên, Trần Trung Vinh và Trương Bá Thanh - Ảnh hưởng của sự tin cậy và sự chứng thực quá mức đến tài sản thương hiệu của người nổi tiếng trực tuyến trên tiktok và ý định đặt phòng của người TẠP CHÍ SỐ 186 Từ khóa: Sự tin cậy; tài sản thương hiệu; người nổi tiếng trực tuyến; ý định đặt phòng; sự chứng thực quá mức; nền tảng TikTok.
JEL Classifications: M3, M31.
Mã số: 186.2Badm.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.186V.04
21/02/2024
Phạm Thu Trang -  Tác động của công bằng trong tổ chức tới nghỉ việc trong im lặng tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Phạm Thu Trang - Tác động của công bằng trong tổ chức tới nghỉ việc trong im lặng tại các doanh nghiệp Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 186 Từ khóa: Công bằng trong tổ chức, nghỉ việc trong im lặng, công bằng phân phối, công bằng quy trình, công bằng giữa cá nhân, công bằng thông tin.
JEL Classicafications: M12; M59.
Mã số: 186. HRMg.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.186V.05
21/02/2024