Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 164

Vũ Văn hưởng, Lê Quốc Hội và Đồng Mạnh Cường - Vai trò của chính quyền số tới tính minh bạch và kiểm soát tham nhũng của chính quyền cấp tỉnh tại Việt Nam.

16/05/2022 13:14:49
Mã số: 164.3GEMg.31
Nghiên cứu này đánh giá tác động và tính hiệu quả của chính quyền số tới sự minh bạch cũng như kiểm soát tham nhũng trong chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam bằng sử dụng mô hình GMM (Generalized Method of Moments) với dữ liệu thứ cấp từ năm 2010 đến 2019. Kết quả phân tích cho thấy việc triển khai chính quyền số thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam giúp làm tăng sự minh bạch của chính quyền đối với người dân nhưng không làm tăng sự minh bạch đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền số chưa giúp cải thiện vấn đề kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Từ những kết quả nêu trên, nghiên cứu đưa một số gợi ý chính sách trong việc cải thiện hiệu quả chính quyền số bao gồm: (1) Tiếp tục nâng cao chất lượng chính quyền số hướng tới người dân; (2) Cải thiện sự minh bạch của chính quyền đối với doanh nghiệp; (3) Minh bạch hóa quá trình ra quyết định của chính quyền thông qua chính quyền số giúp giảm thiểu tham nhũng trong khu vực công.