Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 164

Đặng Thị Minh Nguyệt, Phạm Thu Trang và Nguyễn Bích Ngọc - Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước Việt Nam.

16/05/2022 12:57:19
Mã số: 164.2FiBa.21  
Nghiên cứu sử dụng mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) và mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) với bộ dữ liệu trong giai đoạn 2005-2019 xem xét các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối. Kết quả đã chỉ ra chiều tác động của các biến lên ROAA và ROEA là như nhau; quy mô ngân hàng (BASZ) tác động nghịch chiều lên hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản (ROAA) và hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROEA); năng suất lao động (PROD) tác động cùng chiều lên ROAA và ROEA; tỷ lệ nợ xấu tác động nghịch chiều đến ROAA và ROEA. Kết quả cũng chỉ ra huy động vốn trên vốn chủ sở hữu (CAEQ) tác động thuận chiều lên ROEA; Và không tìm thấy mối liên hệ giữa tỷ lệ lạm phát với ROAA và ROEA.