Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 164

Cao Quốc Việt và cộng sự - Mối quan hệ giữa tính chất công việc, sự xung đột công việc - gia đình, gia đình - công việc, sự căn thẳng trong công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Tình huống nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán

16/05/2022 13:08:05
Mã số: 164.2HRMg.21

Nghiên cứu này điều tra mối quan hệ giữa tính chất công việc, sự xung đột công việc - gia đình, gia đình - công việc, sự căng thẳng trong công việc và sự gắn kết tình cảm đối với tổ chức của các nhân viên đang làm việc tại các công ty trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố tác động đến sự căng thẳng trong công việc và sự gắn kết tình cảm đối với tổ chức. Nghiên cứu góp phần đóng góp vào lý thuyết cam kết gắn bó với tổ chức, đồng thời mang lại một số hàm ý quản trị cho hoạt động quản lý, động viên nhân viên.