Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 164

Bùi Nhất Vương, Hà Nam Khánh Giao và Đỗ Quốc Cường- Tác động của vốn tâm lý tích cực đến hiệu quả công việc thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc của nhân viên kinh doanh ở doanh nghiệp bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

16/05/2022 13:03:31
Mã số: 164.2HRMg.22 
Mục tiêu của nghiên cứu này là để khám phá ra ảnh hưởng của vốn tâm lý tích cực đến hiệu quả công việc thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc. Dữ liệu được thu thập từ 317 nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP. HCM. Kết quả từ mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất một phần (PLS-SEM) chỉ ra rằng tính thích nghi, sự tự tin, sự hi vọng và sự lạc quan đã ảnh hưởng và có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, nghiên cứu này đã đề xuất cách tiếp cận mới để dự đoán hiệu quả công việc thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc. Cụ thể, các biến sự hi vọng và sự lạc quan chỉ tác động gián tiếp đến hiệu quả công việc; sự tự tin và tính thích nghi đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả công việc. Cuối cùng, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao vốn tâm lý tích cực, từ đó hiệu quả công việc của nhân viên sẽ được cải thiện.